Our Key Projects

ผลงานของบริษัท ฯ ที่ผ่านมา

 • โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบ 3D Animationของ “โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุนประเภทผ้าทอในพื้นที่
  ภาคกลางและภาคเหนือเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” (กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 • โครงการจ้างออกแบบและผลิต ชุดต้นแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้าน พลังงาน
  สำหรับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 • โครงการจ้างจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหวของ โครงการครูวิทยาศาสตร์อาสา (ตามโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  ในโรงเรียนชนบท โดยเริ่มในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน) (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 • ที่ปรึกษา โครงการ Smart Classroom และ การพัฒนาระบบการควบคุมเครื่อง tablet ของคุณครูและนักเรียนที่ใช้ในห้องเรียน
  (บริษัท บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • โครงการจ้างอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อประชุมระดมสมองคุณครูทั่วประเทศสำหรับการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบบูณณาการด้านพลังงาน
  – จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อให้ความรู้ต่อคุณครูทั่วประเทศ
  – วิเคราะห์ผลตอบรับเพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
  – จัดทำระบบฐานข้อมูลของคุณครูทั่วประเทศที่สนใจในโครงการฯ
  – ออกแบบและพัฒนาเวปไซต์ในการฝึกอบรม
 • ที่ปรึกษา โครงการจ้างจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
  – ดูแลการจัดจ้างทำบอร์ดนิทรรศการต่างๆ
  – รับผิดชอบเรื่องการถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหวระหว่างการเสด็จมาเปิดประชุมงานฯ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และงานประชุมวิชาการฯ
  – รับผิดชอบจัดงานประกาศรางวัลผลงานดีเด่นและเลี้ยงอาหารเย็น
 • ที่ปรึกษา โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนประกอบการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเพื่อเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา
  โดยมีความรับผิดชอบในรายละเอียดดังนี้
  – ออกแบบและจัดทำสื่อการสอนแบบ E-book
  – ออกแบบและจัดทำนิทานสื่อการสอน Animation
  – ออกแบบและจัดทำหนังสือคู่มือการเรียนการสอนครบ 8 สาระวิชา ระหว่างชั้น ป.1 – ม.6
 • ที่ปรึกษา โครงการสร้างขุมกำลังด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (BEAT 2010)
 • โครงการจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ สำหรับหนังสือคู่มือปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จากโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพัฒนาบุคลากรในสังกักระทรวงคมนาคม (สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
 • โครงการจ้างออกแบบและผลิต โครงสร้างและบอร์ดนิทรรศการ และชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ของโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • โครงการจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับเจลล้างมือจาก โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานต้นแบบระบบการหมักเอทานอล
  จากมันสำปะหลังพร้อมการกลั่นเอทานอลด้วยรังสีอาทิตย์ และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเอทานอลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน
  (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อม และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 • ที่ปรึกษาการประหยัดพลลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของ หจก. สหรุ่งอุปกรณ์บจก. ย่งไทยการยาง และ บี พี โลหะกิจ
  ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEsกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาการออกแบบและผลิตวารสารข่าวรายเดือน และ รายงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ที่ปรึกษา การใช้ระบบ IT Solution (การใช้ Point of sales/ ระบบลงทะเบียนและเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์/ ระบบ Barcode รวมทั้งการทำ
  Website และ Facebook) มาใช้ในธุรกิจ โรงเรียนแคทส์มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ
 • งานจ้างจัดงานคอนเสริ์ตประจำปี 2556 และ 2557 โรงเรียนแคทส์ มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ
 • ที่ปรึกษา การทำ E-catalogue บนเครื่อง Tablet (Androids) สำหรับพนักงานขายและลูกค้า ให้กับบริษัท CMC Asia Pacific จำกัด
  (เป็นบริษัทลูกของ CMC Corporation (Japan))
 • โครงการจ้างจัดทำชุดต้นแบบ ชุดทดลองและสื่อการสอน ชุดเซลล์สุริยะ และ สื่อการสอนแบบ Interactive ชุดเกมส์พลังงานทดแทน
  บนเครื่องTablet ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  โครงการจ้างจัดนิทรรศการ พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงานในอาคารแบบต่างๆ ในงานวันเด็กให้กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
 • ที่ปรึกษาการออกแบบชุดเครื่องเล่นและสื่อการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ให้กับ สนามเด็กเล่น FUN PARK (สนามเด็กเล่นในร่มเพื่อเสริมพัฒนาการ
  ของเด็กระหว่างวัย 2-10 ปี)
 • ที่ปรึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์และฉลากสินค้าให้กับ บริษัท 622 สตูดิโอ จำกัด (ผู้นำเข้าอุปกรณ์ดำนํ้าและชุดว่ายนำ้)

Comments are closed