Piya Siangsukone

ครูหลุยส์&ครูแคท-3

ดร.ปิยะ  เสียงสุคนธ์

(Piya Siangsukone, Ph.D.)

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน             ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท จอมทัฬห์ จำกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการวิทยานิพนธ์นักศึกษาป.โท และ ป.เอก/ อาจารย์พิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการศึกษา

2548                      ระดับปริญญาเอก Ph.D. System Engineering

Title of the thesis: Transient simulation and modelling of a dish solar thermal power system

The Australian National University, Canberra, ACT, Australia

2542                      ระดับปริญญาโท Master of Engineering Management

Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia

2541                       ระดับอนุปริญญาโท Graduate Diploma of Engineering Management

Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia

2540                      ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ย.2553 – มิ.ย. 2554        ผู้ประสานงาน โครงการสร้างขุมกำลังด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานในอาคาร (BEAT 2010)

มิ.ย.2551 – ก.ย.2553         อาจารย์ประจำสายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับผิดชอบการสอน/ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาป.โท และ ป.เอก

กระบวนการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (Heat Recovery System)

ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Hot Water System)

ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Power System)

ระบบทำความร้อนแสงอาทิตย์แบบรวมแสง (Solar Concentrator System)

การประเมินวัฏจักรวงจรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA)

นักวิจัย/ หน่วยวิจัยระบบความร้อนเชิงนิเวศ (Eco-TRU)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยกระบวนการความร้อนแบบรางพาราโบลา เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ)

โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของการกลั่นเอทานอลจากมันสำปะหลังด้วยรังสีแสงอาทิตย์โดยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต (หัวหน้าโครงการ)

โครงการศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานรังสีอาทิตย์เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550 (ผู้ร่วมโครงการ)

โครงการ ชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ผู้ร่วมโครงการ)

โครงการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเพื่อเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา (ผู้ร่วมโครงการ)

โครงการการประเมินค่าการประหยัดพลังงานของการใช้ปูนฉาบผนังชนิดใหม่ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย (ผู้ร่วมโครงการ)

โครงการการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการนำเอทานอลที่ผลิตจากวัสดุเกษตรใช้เป็นแก๊สโซฮอล์ E20 ทดแทนน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์E10 สำหรับประเทศไทย (ผู้ร่วมโครงการ)

พ.ค.2550 – มิ.ย. 2551        นักวิจัย/ หน่วยวิจัยระบบความร้อนเชิงนิเวศ (Eco-TRU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการการพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์ เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอลในชุมชนตัวอย่าง

โครงการการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

พ.ค.2549 – ม.ค. 2550        ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

สถานฑูตไทย ณ นครแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูล ด้านการเมือง และเศรษฐกิจ

ดูแลรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงเวปไซต์ของสถานฑูต

ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ในงานต่างๆที่จัดในสถานฑูต

ผู้ประสานงานในการเลือกตั้งของประเทศไทยในออสเตรเลีย

ส.ค.2544 – ต.ค. 2546        ผู้ช่วยสอนและอาจารย์คุมLabการทดลอง

มหาวิทยาลัย The Australian National University (ANU), Australia

วิชา Electromechanical Technology (ENGN1221)

วิชา Energy System Engineer (ENGN3224)

วิชา Thermal Energy Systems

ก.พ.2543 – มิ.ย. 2543        นักวิชาการอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการเร่งประสิทธิภาพและลดต้นทุนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม13)

โครงการการปรับลดต้นทุนโดยการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ให้กับบริษัท ไรซ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

มี.ค.2539 – พ.ค. 2539        วิศวกร (ฝึกงาน)/ บริษัทตากสิน สตีล จำกัด

ออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ โดยใช้ AutoCAD

ตรวจสอบ ดูแล และควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC

ประวัติการดูงาน/วิทยากรอบรม

1-2 พ.ย. 2552             ตัวแทนประเทศในการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัยพลังงานนอกแบบ (Subcommittee on Non-Conventional Energy Research: SCNCER) ประเทศสิงคโปร์

25-26 พ.ค. 2552          ตัวแทนประเทศในการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัยพลังงานนอกแบบ (Subcommittee on Non-Conventional Energy Research: SCNCER) ณ เมืองเดนปาร์ซาร์ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

6 มี.ค. 2552                วิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่อง “พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม” ในงาน World Alternative Energy Sciences Expo 2009 (WAESE 2009) ที่ อิมแพคอารีนา ฮอลล์ 5-7 เมืองทองธานี, นนทบุรี

21-22 ธ.ค. 2551          Guest Speaker ในหัวข้อ “พลังงานทดแทนในประเทศไทย (Renewable Energy in Thailand)” ในงาน การประชุมเชิงปฎิบัติการของประเทศรัสเซียและกลุ่มประเทศอาเซียนด้านพลังงานทดแทนสำหรับ กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม, ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1-2 พ.ย. 2552             ตัวแทนประเทศในการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัยพลังงานนอกแบบ (Subcommittee on Non-Conventional Energy Research: SCNCER) ณ เมืองคูชิง ประเทศมาเลเซีย

11 ก.ค. 2551              ตัวแทนประเทศในการแสดงผลงานทางวิชาการในฐานะตัวแทนของประเทศไทยด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ “The development of Solar Ethanol Distillation for Thai Local Community” ในงานประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 8, กรุงมะนิลา ประเทศฟิลลิปปินส์

 

 

Comments are closed