Todsaporn Siangsukon

 

นาย ทศพร  เสียงสุคนธ์

(Mr. Todsaporn Siangsukon)

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

2554 – ปัจจุบัน              เจ้าหน้าที่ด้านสื่อการเรียนการสอน (ชุดทดลองวิทยาศาสตร์) บริษัท จอมทัฬห์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับออกแบบสื่อการสอน

สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก

ประวัติการศึกษา

2553                        ระดับปริญญาโท Master’s degree program in Marketing (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547                        ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย

2544                        ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประสบการณ์ทำงาน

2553 – 2555                ผู้ร่วมก่อตั้ง และ กรรมการผู้จัดการ (Co-founder and Managing Director) บริษัท 622 สตูดิโอ จำกัด

บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน์ ออกแบบและจัดทำ แอพพลิเคชั่นออนไลน์, เป็นตัวกลางในการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์สารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน/การนำเสนอผลงาน รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

ดูแลการดำเนินการ และความเรียบร้อยภายในองค์กร

วางแผน พัฒนากลยุทธ์ การตลาดของบริษัท

จัดสรรทรัพยากรภายในบริษัทเพื่อให้ มีการใช้ทรับยากรณ์ ภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

เจรจาต่อรองทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

2551 – 2553                 ผู้ร่วมก่อตั้ง และ กรรมการผู้จัดการ (Co-founder and Managing Director) บริษัท อเทลาส จำกัด

บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน์ ออกแบบและจัดทำ แอพพลิเคชั่นออนไลน์

วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ การตลาดให้กับบริษัท

วางแผน และปฏิบัติงานด้านแผนกบุคคล รวมถึง การสรรหาบุคคลากร และออกแบบ/กำหนดของเขตการทำงาน ให้กับแผนกต่างๆ ภายในบริษัท

จัดสรร ทดสอบ และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ และแอพพลิเคชั่นออนไลน์ให้กับลูกค้า

ติดต่อ ประสานงาน ร่างสัญญา กำหนดของเขตการทำงาน ให้กับลูกค้า

2549 – 2550                 วิศวกรทดสอบซอฟต์แวร์ อวุโส (Senior Test Software Engineer) Enspry Technologies

ควบคุมการทำงานของวิศวกรในทีมให้ทำงานสำเร็จตามเป็าหมายที่ กำหนด

ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับทีมเพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพใน การทำงานสูงสุด

เป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและทีมงานวิศวกร

ออกแบบ และจัดทำอุปกรณ์ในการผึกหัดทีมงานรุ่นใหม่ให้กับ บริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิงานในการ สรรหาบุคคากรให้กับบริษัท

2547 – 2549                 วิศวกรทดสอบซอฟต์แวร์ (Test Software Engineer) บริษัท ซีเลสติก้า จำกัด

                                ออกแบบและพัฒนาระบบทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ IOS (Cisco’s DSBU switch/router operating system)

ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์กับหน่วยงานสาขาใน ประเทศสหรัฐอเมริกา,สิงคโปร์ และอินเดีย

ออกแบบ, ติดตั้ง และดูแลรักษา ระบบทดสอบซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบไปด้วย สวิชต์, เร้าเตอร์, เครื่องกำเนิดข้อมูล, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น

ออกแบบ และพัฒนา ระบบซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ แบบอัติโนมัติ

ปฏิบัติงานทดสอบซอฟต์แวร์ IOS ให้เป็นไปตามกำหนด

Comments are closed