Netnapis Sanongkun

นาง เนตรนภิส  สนองคุณ

(Mrs. Netnapis  Sanongkun)

 ตำแหน่งปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน             ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและจัดทำสื่อการเรียนการสอน บริษัท จอมทัฬห์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับออกแบบสื่อการสอน

สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก

2552 – ปัจจุบัน             อาจารย์พิเศษ และวิทยากร โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติการศึกษา

2544                        ระดับปริญญาโท Master of Education (Educational Technology) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2540                        ระดับปริญญาตรี Bachelor of Art (Political Science)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

ม.ค.2547 – มิ.ย. 2550        นักเขียนหนังสือแม่บ้าน

คอลัมภ์สอนลูกเข้าครัว

คอลัมภ์เครื่องดื่มสำหรับคนยุคใหม่

ม.ค.2547 – มิ.ย. 2550        นักเขียนอิสระหนังสือ Juice Idea

ประวัติการดูงาน/วิทยากรอบรม

10 ต.ค. 2553              วิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่อง “บุคลิกภาพที่สำคัญสำหรับงานด้านการบริการ” ให้แก่พนักงาน บริษัท นีโอ สุกี้ จำกัด

15 ม.ค. 2552              วิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่อง “แนวทางในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 

 

Comments are closed